Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden P.v..pdf (206.32KB)
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden P.v..pdf (206.32KB)

Als u wilt kunt u onze algemene voorwaarden ook downloaden 

  

Algemene voorwaarden P.V. Installatietechniek & Dienstverlening


Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes


2.1 De aanbiedingen van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening, zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door middel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 7 dagen wordt bevestigd.
2.3. Ook afspraken en bevestigingen via sms/WhatsApp/mail zijn een geldige overeenkomst.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst


3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal P.V. Installatietechniek & Dienstverlening de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst


4.1 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P.V. Installatietechniek & Dienstverlening het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

Artikel 5 Meer- en minderwerk


5.1 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen P.V. Installatietechniek & Dienstverlening en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door P.V. Installatietechniek & Dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
5.3 Indien en voor zover P.V. Installatietechniek & Dienstverlening tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid


6.1 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.4 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor P.V. Installatietechniek & Dienstverlening voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst


7.1 De vorderingen van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan P.V. Installatietechniek & Dienstverlening ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
7.2 In dat geval is P.V. Installatietechniek & Dienstverlening bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening schadevergoeding te vorderen.
7.3 Mochten de werkzaamheden binnen 48 uur worden afgezegd, dient de opdrachtgever de eventuele materiaal kosten en 8 uur arbeid ( á € 45 excl BTW per uur) alsnog te voldoen.

Artikel 8 Gebreken


8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan P.V. Installatietechniek & Dienstverlening.
8.2 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal P.V. Installatietechniek & Dienstverlening slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 9 Betaling


9.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
9.2 Na het verstrijken van 7 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens P.V. Installatietechniek & Dienstverlening onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,-- per gebeurtenis.
9.6 P.V. Installatietechniek & Dienstverlening blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
9.7 Bij verzuim van betaling, zal P.V. Installatietechniek & Dienstverlening een betalingsherinnering sturen. Blijft de betaling uit, zal bij het versturen van een 2e herinnering een factuur van € 45 worden mee gestuurd voor de administratie kosten. Bij een 3e herinnering zal een factuur worden mee gestuurd van € 75 voor de administratie kosten. Blijft na de 3e herinnering de betaling uit, zal de zaak overgedragen worden aan een incasso bureau. De gemaakte kosten hiervoor zullen verhaalt worden op de opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht


10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop P.V. Installatietechniek & Dienstverlening geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.V. Installatietechniek & Dienstverlening niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien P.V. Installatietechniek & Dienstverlening bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is P.V. Installatietechniek & Dienstverlening gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Wachttijden


11.1 Wachturen worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Wachturen gaan in, als P.V. Installatietechniek & Dienstverlening, niet op de afgesproken datum of tijdstip kan starten aan de werkzaamheden, door het in gebreke blijven van de opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom


12.1 De door P.V. Installatietechniek & Dienstverlening aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van P.V. Installatietechniek & Dienstverlening. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 13 Garantie


13.1 Op alle werkzaamheden, verricht door P.V. Installatietechniek & Dienstverlening, geld garantie.
13.2 Deze garantie vervalt per direct, als derde werkzaam is geweest aan de installatie/apparatuur
13.3 Deze garantie, wordt enkel verleend, bij het voldoen van het volledige factuur bedrag
12.4 Bij uitblijven van betaling, en het moeten inschakelen van een incasso bureau, vervallen alle garanties

Artikel 14 Toepasselijk recht


14.1 Op elke overeenkomst tussen P.V. Installatietechniek & Dienstverlening en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

P.V. Installatietechniek & Dienstverlening
P. Verzeide


Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 juli 2016

 


 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram